Archive for the Zarządzanie społeczeństwem Category

POZA DZIAŁALNOŚCIĄ LUDZKĄ

Poza działalnością ludzką nie można rzeczy, jako społecznych fenomenów, pojąć samych w sobie. Są one wytworami pracy, wartościami użytkowymi i jako takie mają przyrodnicze właści­wości. Jednocześnie rzeczy spełniają określoną rolę społeczną, są środkiem zaspokajania potrzeb. Tylko w związku z działal­nością ludzi, realizując ich potrzeby, stają się one komponentami systemu społecznego, nie tracąc przy tym swych […]

SŁUŻĄCE SYSTEMOWI

Rzecz służy systemowi społecznemu swoimi naturalnymi właściwościami, któ­re nie wystarczają jednakże do tego, aby była ona pożyteczna dla ludzi, dla systemu społecznego. Z naturalnego, w dobrym gatunku tworzywa można wytworzyć rzecz, lecz — jeśli nie zaspo­kaja, ona potrzeb człowieka, kolektywu, społeczeństwa traci swe społeczne właściwości i pozostaje bezużyteczną masą metalu, drewna itd. Istotne jest, aby […]

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

Na przykład wyposażenie techniczne jest czymś materialnym, jednak stanowi ono części społecznej całości dlatego, że jest sprzężone: ze społeczną działalnością ludzi, że jest .wkomponować ne w stosunki społeczne. Jego miejsce w społeczeństwie określane jest nie tym, że jest wytworzone z konkretnego, naturalnego materiału, lecz w jakim stopniu odpowiada, ono wymaganiom społecznej produkcji. Jeżeli maszyna zestarzała […]

TO CO NAJWAŻNIEJSZE

To, co naj­ważniejsze, polega tu na tym, że stając się własnością określonej klasy lub grupy klas spełnia ona — w zależności od systemu społecznego — ważną funkcję społeczną: nie stanowi już rzeczy we właściwym tego słowa znaczeniu, lecz jest stosunkiem spo­łecznym określającym miejsce tej lub innej klasy w społecznej organizacji pracy, a także formy uzyskiwania […]

RZECZOWE KOMPONENTY

Rzeczowe komponenty socjalistycznego systemu społecznego, na przykład maszyny, wyprodukowane są z takich samych na­turalnych materiałów, co komponenty społecznego systemu ka­pitalizmu. Jednak w systemie socjalizmu spełniają one zasadniczo inną funkcję społeczną aniżeli w kapitalizmie. W socjalizmie rzeczy są przedmiotem społecznej (ogólnopaństwowej lub spół­dzielczej) własności, która rodzi stosunki współpracy i wzajem­nej pomocy wolnych od wyzysku ludzi, opartych […]

CZĘŚĆ CAŁOŚCI

Należy stwierdzić, że i człowiek jest swego rodzaju rzeczą, przedmiotem materialnym, przyrodniczym, ponieważ jest on isto­tą biologiczną. Ale człowiek stanowi część, komponent społecznej całości nie wskutek swej biologicznej-natury, lecz jako istota społeczna, socjalna. Właśnie to, co ludzkie, co społeczne, człowiek nabywa nie na skutek swej biologicznej natury, lecz w ciągu życia, przede wszystkim w procesie […]