Archive for the Zarządzanie społeczeństwem Category

PROCES SPOŁECZNY

Same w sobie, poza związkiem z ludźmi, nie włączone w pole działalności społecznej nie stanowią one części społecznej całości. Rzeczy nie można w społeczeństwie oddzielić od ludzi, którzy je posiadają, produkują i zaspokajają dzięki nim swoje potrzeby.-: Społeczna funkcja materialnych przedmiotów musi przejawiać się poprzez człowieka, poprzez . stosunki między ludźmi.Drugą grupę komponentów społecznej całości […]

UKRYTE ZA IDEAMI

„Wszystkie światopoglądowe pytania — pisał S. Ł. Rubin- sztein — jak człowiek powinien żyć i w czym ma szukać; sensu swojego życia, przy całej swej różnorodności i bogactwie, zbie­gają się w ostatecznym rachunku w jednym punkcie, w jednym problemie natury człowieka (kim jest człowiek) i jego miejsca w świecie”.W społeczeństwie nie zawsze możliwe jest dokładne […]

PODSTAWOWY KOMPONENT

Na przykład towar jest sam w sobie rzeczą, lecz w rozumieniu komponentu systemu społecznego występuje jako stosunek społeczny. Każda rzecz, każdy przedmiot, każda idea jest jednocześnie procesem. Nie­mniej jednak, każdy komponent systemu społecznego — rze­czowy, procesualny lub duchowy — związany jest z człowiekiem, wyraża jego społeczną aktywność lub stanowi jej rezultat.Okazuje się, że podstawowym komponentem […]

DECYDUJĄCA ROLA

Człowiek odgrywa decydującą rolę także w strukturze, w we­wnętrznej organizacji każdego systemu o charakterze społecz­nym. Struktura społeczeństwa — to całokształt stosunków spo­łecznych. Strukturę posiada całe społeczeństwo i każdy konkretny podsystem w jego ramach. Jednak wszelka konkretna całość spo­łeczna w ramach „globalnej” całości — społeczeństwa posiada swoją specyficzną strukturę, organizację, która stanowi konkre­tyzację bardziej ogólnej struktury, […]

W RÓŻNYCH SFERACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Jed­nakże ludzie działają w różnych sferach życia społecznego — w ekonomicznej, społeczno-politycznej, duchowej, rodzinno-by- towej. Stąd można mówić o istnieniu specyficznych struktur dla konkretnych sfer jednolitego społeczeństwa, jako struktur eko­nomicznych, – społeczno-politycznych, życia duchowego, warun­ków bytowych i życia rodzinnego. Każda z nich ma swoje cechy szczególne, które mają znamię jakościowej natury społeczeństwa i określone są przede […]

PRZYJAZNE STOSUNKI

Stosunki wzajemnej przyjaźni i pomocy ludzi pracy —to najogólniejsza cecha struktury społeczeństwa socjalistycznego, a w jego ramach również dziedziny stosunków zarządzania. Lecz stosunki te przewijają się w różny, specyficzny sposób w kon­kretnych systemach. Inaczej przejawiają się w całym społeczeń­stwie, a inaczej — na przykład — w przedsiębiorstwie. W przed­siębiorstwie ogólny stosunek wzajemnej przyjaźni i pomocy […]