Archive for the Zarządzanie społeczeństwem Category

ISTNIEJĄCE PRZECIWIEŃSTWA

Istnieją przedsiębiorstwa, w których na pewien czas w poszcze­gólnych grupach ludzi przeważają tendencje cwaniackie, ego­istyczne, a zatem przeciwstawne interesom kolektywu. Rozbież­ności te mają z reguły charakter przejściowy i są przezwycię­żane w toku solidnej pracy wychowawczej w kolektywie. Struktura społecznej całości występuje nie tylko jako stosunki pomiędzy ludźmi. Stosunki różnych sfer życia: społeczno-ekono­micznej i społeczno-politycznej, ekonomicznej, duchowej, […]

STOSUNEK LUDZI DO RZECZY

Na przykład struktura takiego systemu, jak przedsiębiorstwo, zawiera w sobie również określone powią­zania, sposób rozmieszczenia maszyn i mechanizmów, wzajemną więź procesów technologicznych itd.przejawia się również w stosunku ludzi do rzeczy, a zwłaszcza do środków produkcji, to znaczy w formach własno­ści. Formy te stanowią najważniejszy element struktury społe­czeństwa. Struktura może również występować jako ‚ stosunek ludzi […]

STOSUNEK DO LUDZI

Strukturą jest również stosunek ludzi do procesów ekono­micznych, politycznych i innych, współzależność różnych pro­cesów w społeczeństwie, jak np. do rewolucji i reform, proce­sów ekonomicznych i społeczno-politycznych itd. Mówiąc o tym, że struktura społeczeństwa jest różnorodna, że przejawia się w różnych powiązaniach i stosunkach, ani na minutę nie wolno tracić z pola widzenia tego, że musi się […]

W WOLNEJ KONKURENCJI

Ponieważ w tym społeczeństwie wolnej konkurencji człowiek występuje wyzwolony od naturalnych, przyrodniczych więzi, które przygniatały go w poprzednich epo­kach historycznych i powodowały jego przynależność do ogra­niczonego, ludzkiego konglomeratu (rodu, plemienia itd.), jawił się on Rousseau i innym, mówiąc słowami K. Marksa — „pro­rokom XVIII wieku” jako coś absolutnego, samoistnego, nie­zwykłego, danego przez samą naturę. „Prorocy” ci […]

ZMIANA EPOK

Człowiek jawi się im nie jako rezultat, lecz jako wyj­ściowy punkt historii. Nakreślony przez ideologów burżuazji portret człowieka wyrażał ideały ich klasy, abstrahując od rze­czywistych przyczyn, które kształtowały człowieka epoki kapita­lizmu.Mimo że od tego czasu upłynęła cała epoka, gdy z jednej strony kapitalizm wszedł w stadium imperializmu, z drugiej zaś powstał światowy system socjalizmu i […]

PRYMAT CZŁOWIEKA

„To, czym jest atom dla fi­zyki — pisze na przykład włoski fliozof, F. Bataglia — tym są czyny ludzi dla nauki historii. Indywidualizm w filozofii ściśle odpowiada atomizmowi w fizyce”Prymat człowieka nad społeczeństwem przyznają również współcześni neotomiści. Nie negują oni bynajmniej tego faktu, że człowiek nie może istnieć poza społeczeństwem. Ponieważ jednak każda ludzka dusza […]