fundusz własności pracowniczej pkp wartość jednostki

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:24 września, 2018 Komentarze:0

Fundusz własności pracowniczej PKP wartość jest to specjalistyczny fundusz inwestycyjny. Jest on funduszem otwartym co oznacza, że uczestnikami tego funduszu mogą być wszystkie osoby które spełniają kryteria określone w ustawach, którym zostały przydzielone jednostki funduszu. Opisywany fundusz działa w Polsce od 8 września 2002 roku i został powołany na mocy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Formuła funduszu została tak opracowana aby umożliwić pracownikom udział w prywatyzacji firmy. Do wspomnianego funduszu trafia 15% kwoty uzyskanej w wyniku sprzedaży majątku firmy. Są to między innymi dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz udziałów w innych przedsiębiorstwach zależnych.

Do tej pory do fundusz własności pracowniczej przystąpiło już 380 tysięcy osób. Według ekspertów fundusz ten należy do stabilnych ze względu na to że minimum 60% aktywów jest inwestowane w emitentów o wysokiej wiarygodności finansowej.

Fundusz podejmując decyzje o inwestycji i lokowaniu kapitału opiera sie o kryteria takie jak sytuacja makroekonomiczna, dynamika wzrostu gospodarczego, wysokość poziomu inflacji oraz analizę rynku akcji. Przedmiotem inwestycji są przedsiębiorstwa, które są niedowartościowane co oznacza że ich realna wartość rynkowa odbiega o wartości oszacowanej.

Fundusz poczyna także inwestycje w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub innych emitentów o wysokiej wiarygodności. Biorąc pod uwagę założenia statutowe funduszu poprzez maksymalizacje osiągniętej stopy zwrotu oraz jak największe zminimalizowanie ryzyka, fundusz lokuje kapitał w akcje spółek które po przeprowadzonej analizie mają dobrą sytuację finansową. Przedmiotem analiz ekspertów funduszu są również jak wspomniałam wyżej wszystkie spółki niedowartościowane na rynku.

We wrześniu 2018 fundusz własności pracowniczej pkp wartość jednostki wynosi około 390 zł polskich, a obecna stopa zwrotu to +1,65%.

Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne trudno powiedzieć wszytko zależne jest od naszej sytuacji finansowej i umiejętności analizowania sytuacji na rynku akcji, aby móc w porę odpowiednio zareagować na kryzysowe sytuacje na giełdzie.

Kategoria:

Leave a Comment