W PAŃSTWACH SOCJALISTYCZNYCH

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:3 stycznia, 2011 Komentarze:0

Planowanie finansowe w państwach socjalistycznych jest przed­miotem dyskusji teoretycznych. Również w praktyce wiążą się z nim liczne trudne, nie rozwiązane do końca problemy. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż historia planowania socjalistycz­nego jest dość krótka, a suma doświadczeń praktycznych — zbyt mała. Do tego rodzaju kontrowersyjnych spraw należą w szcze­gólności trzy zagadnienia: stosunek planowania finansowego do planowania rzeczowego, rola budżetu państwa oraz okresy plani­styczne.W kwestii stosunku planowania rzeczowego do planowania finansowego występowało, a częściowo i nadal występuje, w teorii wiele sprzecznych poglądów. Niektó­rzy autorzy formułują stanowisko zupełnie krańcowe, zgodnie z którym planowanie finansowe nie odgrywa żadnej roli, skoro w socjalizmie można planować bezpośrednio całą działalność gospodarczą.

Kategoria:

Leave a Comment