WŁAŚCIWOŚCI JEDNOSTKI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:4 lutego, 2014 Komentarze:0

Jednostka charakteryzuje się nie jej biologicznymi, lecz spo­łecznym właściwościami. Jest ona nosicielem określonych spo­łecznych funkcji. Jednakże na wypełnienie tych funkcji wpły­wają jej niepowtarzalne właściwości: charakter, wola, zaintereso­wania i potrzeby, siła jej umysłu, wiedza, świadomość i samo­świadomość, sposób wartościowania i światopogląd. A to oznacza, że koniecznymi komponentami jednostki są rów­nież jej właściwości psychologiczne (charakter, temperament, wo­la, uczucia, rozum, przyzwyczajenia, potrzeby itd.).

Kategoria:

Leave a Comment