ZASADA JEDNOŚCI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:9 sierpnia, 2009 Komentarze:0

W tym miejscu omówimy te spośród ogólnych zasad budżeto­wych, które — ze względu na ich istotne znaczenie — są najczę­ściej formułowane i mają największe znaczenie dla teorii bud­żetu. Są to zasady: jedności, zupełności, równowagi i szczegóło­wości. Zasada jedności budżetu może być rozumiana w zna­czeniu formalnym i merytorycznym. W ujęciu formalnym jest to postulat sporządzania budżetu państwa w postaci jednego dokumentu, obejmującego całość dochodów i wydatków, obrazują­cego całość gospodarki budżetowej państwa. Tylko bowiem przy przestrzeganiu warunku jedności formalnej możliwe jest usta­lenie istnienia lub braku równowagi budżetowej i jasne przed­stawienie parlamentowi całości zamierzeń budżetowych rządu.

Kategoria:

Leave a Comment