DRUGA PRZYCZYNA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:21 sierpnia, 2009 Komentarze:0

Drugą przyczyną różnego ujmowania katalogu zasad budże­towych jest płynność samego pojęcia. Chodzi tu zarówno o roz­graniczenie zasad (cech pożądanych) od elementów definicji (cech niezbędnych), jak też o dwie inne, dość płynne granice: po pierw­sze, granicę między zasadami budżetowymi a ogólaymi zasada­mi ustrojowymi (np. legalność, centralizm demokratyczny, kla­sowy charakter) i po drugie, granicę między zasadami budżeto­wymi a ogólnymi postulatami czy zasadami każdego racjonalne­go działania człowieka (np. jasność, prawdziwość, niesprzeczność). Zarówno zasady ogólnoustrojowe, jak i prakseologiezne zasady dobrej roboty mają zastosowanie w gospodarce budżetowej, ale trudno je uznać za zasady budżetowe, skoro obejmują znacznie szerszy zakres zjawisk.

Kategoria:

Leave a Comment