BANK I PRACOWNICY

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:6 czerwca, 2011 Komentarze:0

Prawo finansowe przedsiębiorstw państwowych reguluje działalność finansową tych jednostek w sferze eksplo­atacji, inwestycji, rozliczeń z budżetem i bankami, tworzenia fun­duszów, podziału wyniku finansowego, planowania finansowego. W trzech ostatnich działach stosujemy przymiotnik „finanso­wy” dla podkreślenia, iż chodzi o normy prawne regulujące dzia­łalność instytucji ubezpieczeniowych, banków i przedsiębiorstw w dziedzinie dochodów i wydatków, a nie całość ich działalności. Jednostki te bowiem podlegają również normom prawnym nale­żącym do innych gałęzi prawa w zakresie innych niż finansowa dziedzin ich działalności. Na przykład stosunki banku z jego pra­cownikami są regulowane prawem pracy, całość działalności przedsiębiorstw państwowych jest regulowana prawem adminis­tracyjnym, jak również prawem normującym system zarządzania gospodarką itd.

Kategoria:

Leave a Comment