BANKI I PRZEDSIĘBIORSTWA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:10 września, 2011 Komentarze:0

Działalność finansowa banków jest scentra­lizowana, lecz oparta na zasadzie zwrotności. Główny­mi dochodami banków są lokaty (depozyty, wkłady) środków pie­niężnych i zwroty kredytów (pożyczek), a głównymi wydatkami — udzielanie kredytów (pożyczek) i zwrot lokat (depozytów, wkła­dów).Działalność finansowa przedsiębiorstw państwowych nie jest centralizowana w skali państwa, lecz jest prowadzona w ramach poszczególnych przedsiębiorstw. Ozna­cza to inny niż w poprzednich rodzajach działalności finansowej sposób łączenia dochodów z wydatkami; dochody danego przed­siębiorstwa nie są przekazywane w całości do ogólnopaństwowych zasobów finansowych, lecz są wykorzystywane przede wszystkim na potrzeby przedsiębiorstwa, które je osiągnęło.

Kategoria:

Leave a Comment