PAŃSTWO I UBEZPIECZENIA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:15 września, 2011 Komentarze:0

Działalność finansowa państwa (zwaną działal­nością budżetową) opiera się na bezzwrotnym groma­dzeniu dochodów i dokonywaniu wydatków. Dochodami państwa są podatki, opłaty, wpłaty przedsiębiorstw państwowych, cła i in­ne dochody nie podlegające zwrotowi. Wydatki również są kie­rowane bezzwrotnie na potrzeby gospodarcze, socjalno-kultural- ne, na administrację, wymiar sprawiedliwości, obronę itp. Dzia­łalność .budżetowa państwa ma charakter scentralizowany. Dochody tworzą zasób środków pieniężnych, z którego są finan­sowane wszystkie wydatki w skali całego państwa, co w maksy­malnym stopniu umożliwia realizację rozdzielczej funkcji finan­sów. Działalność finansowa instytucji ubezpie­czeniowych (rzeczowych i osobowych) ma również charak­ter scentralizowany i bezzwrotny, jednak szczegól­ny charakter dochodów (składki) i wydatków (odszkodowania) tradycyjnie powoduje wyodrębnienie tego działu.

Kategoria:

Leave a Comment