CEL HISTORII LUDZKOŚCI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:8 czerwca, 2013 Komentarze:0

K. Marks i F. Engels odkryli istotę człowieka oraz ukazali pod­stawową tendencję jego rozwoju w procesie przechodzenia do komunizmu: rozszerzanie się kręgu charakterystycznych rysów i przejawów życia, ich stałe wzbogacanie, rozwijanie, ich zharmo­nizowanie i zintegrowanie z postępem społeczeństwa, doskonale­niem stosunków społecznych, z postępem kultury materialnej i duchowej.  Celem historii ludzkości jest osiągnięcie swobodnego rozwoju i najpełniejszego wyrażania wszystkich przejawów ludzkiego ży­cia, osiągnięcie ich najwyższej harmonii i autentycznej jednoli­tości, ich najlepszego, niewymuszanego (naturalnego, nawykowe­go) wykorzystywania w interesach społeczeństwa, a. tym samym również w interesie samego człowieka.

Kategoria:

Leave a Comment