CZĘŚĆ DOCHODU NARODOWEGO

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:2 grudnia, 2011 Komentarze:0

Część dochodu narodowego musi być przeznaczona na potrzeby ogólnospołeczne („produkt dla spo­łeczeństwa”), z czego z kolei część wraca do sfery produkcyjnej w postaci bezpłatnego nauczania, leczenia itp., co w sposób oczy­wisty oddziałuje na usprawnienie pracy ludzi zatrudnionych bez­pośrednio w produkcji. Przesunięcie dochodu narodowego w oma­wianej tu płaszczyźnie jest dokonywane za pomocą działalności finansowej, tj. przez przejęcie części środków pieniężnych ze sfery produkcyjnej i wydatkowanie ich na utrzymanie pozostałych członków społeczeństwa (płace, emerytury itp.) lub na prowadze­nie służących całemu społeczeństwu urządzeń socjalnych, kultu­ralnych itd.Redystrybucja międzybranżowa polega na przesuwaniu środ­ków pieniężnych z przedsiębiorstw (lub branż) wyżej rentownych do mniej rentownych lub deficytowych.

Kategoria:

Leave a Comment