RÓŻNY STOSUNEK

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:17 grudnia, 2011 Komentarze:0

Różny jest tylko jej stosunek do produkcji: ro­botnika — bezpośredni, natomiast lekarza, uczonego, pracownika administracji — pośredni. Jest zatem rzeczą niezbędną, aby do­chód narodowy wytworzony w sferze produkcji został w części przekazany na zaspokojenie potrzeb administracji, oświaty, nauki, ochrony zdrowia, kultury, obronności itd., a także na potrzeby osób nie pracujących z powodu wieku (ludzie starzy i dzieci), po­bierania nauki (ucząca się młodzież) lub stanu zdrowia (ludzie chorzy).Jak stąd wynlika, pracownicy sfery produkcyjnej powinni „za­pracować” także na potrzeby sfery nieprodukcyjnej. Trzeba zu­pełnie wyraźnie powiedzieć, że nie cały dochód wytworzony przez robotników może pozostać w ich bezpośrednim władaniu, ich pła­ca musi być płacą „okrojoną”.

Kategoria:

Leave a Comment