CZĘSTE ZMIANY PRAWA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:12 maja, 2011 Komentarze:0

Rozproszenie przepisów utrudnia ich poznanie, zrozumienie, wy­konywanie oraz właściwą wykładnię, nie mówiąc już o trudnoś­ciach dydaktycznych. W pewnym stopniu sytuacja ta wynika z historycznego nawarstwiania się rozwiązań legislacyjnych, z do­konywania odcinkowych reform i doskonalenia fragmentów dzia­łalności finansowej państwa, ale z pewnością odgrywają tu rolę również czynniki subiektywne. Postulat uporządkowania prawa finansowego i zmniejszenia liczby obowiązujących przepisów jest ciągle jeszcze w całej rozciągłości uzasadniony. Wymaga to oczy­wiście wyraźnego sprecyzowania zasad polityki finansowej na dłuższy okres. Prawo finansowe ulega częstym zmianom. Niekiedy są to grun­towne reformy pewnych działów finansów (np. reforma bankowa z 1948 r., reforma budżetowa z 1950/51 r.), innym razem są to zmiany odcinkowe lub wręcz zmiany szczegółów. W sumie jednak nawet samo ustalenie obowiązującego na określoną datę stanu prawnego nie jest łatwe.

Kategoria:

Leave a Comment