PODSTAWOWY POWÓD ZMIAN

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:4 maja, 2011 Komentarze:0

Podstawowym powodem tych częstych zmian są zmiany metod zarządzania, doskonalenie systemu gospodarowania, poszukiwa­nie optymalnych rozwiązań modelu gospodarczego. Ścisły zwią­zek finansów z gospodarką i zarządzaniem powoduje, że instytu­cjonalne i prawne rozwiązania w dziedzinie finansów nie mogą pozostawać w tyle za przekształceniami gospodarczymi; muszą one bowiem służyć tym rozwiązaniom, pomagać w ich realizacji. Gdy np. w niektórych gałęziach gospodarki na początku lat sie­demdziesiątych wprowadzono nowe metody zarządzania (w tzw. jednostkach inicjujących), nieodzowną koniecznością stało się usta­lenie dla nich odrębnych zasad finansowych. W istocie rzeczy bowiem nowatorstwo funkcjonowania tych jednostek w przewa­żającej mierze polegało właśnie na nowych zasadach finanso­wych.

Kategoria:

Leave a Comment