DOCHODY I WYDATKI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:5 lutego, 2010 Komentarze:0

Budżet jest planem dochodów i wydatków w zasadzie bez­zwrotnych. Jednak wyjątkowo i marginesowo mogą wy­stąpić w nim pożyczki (głównie pożyczki od ludności, np. w Pol­sce Ludowej pożyczka z 1946 r. i z 1951 r. — II, 4, f).Budżet jest planem dochodów i wydatków scentralizo­wanych. Są to więc dochody i wydatki państwa jako całości, jako jednolitego podmiotu władzy i własności. Fakt, że różne dochody budżetowe (np. podatki), są pobierane, a poszczególne zadania — finansowane przez różne organy (np. centralne i tere­nowe różnych szczebli — II, 4, g) wynika z podziału kompetencji między organami państwowymi i nie zmienia faktu, iż wszyst­kie te dochody są dochodami państwa, przeznaczonymi w całości na pokrycie wydatków państwowych. Umożliwia to najpełniej­szą realizację redystrybucji środków pieniężnych w skali pań­stwa, a scentralizowany charakter omawianych operacji staje się innym ujęciem funkcji redystrybucyjnej realizowanej w ramach gospodarki budżetowej.

Kategoria:

Leave a Comment