GWARANCJA WPŁYWU

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:31 sierpnia, 2009 Komentarze:0

Większość z nich była po raz pierw­szy formułowana w sytuacji, gdy państwo nie prowadziło bez­pośredniej działalności gospodarczej, co jest wyraźnie widoczne w klasycznym rozumieniu zasady jedności czy zasady zupełności budżetu. Większość z tych zasad miała na celu zagwarantowanie wpływu kontroli parlamentu nad gospodarką finansową państwa (np. jawność, przejrzystość, zupełność). W państwie socjalistycznym zwierzchnia rola parlamentu (najwyższego organu władzy pań­stwowej) nie jest kwestionowana, a jawność jest ogólną regułą życia państwowego. Punkt ciężkości w gospodarce budżetowej przesunął się na inne problemy, w związku z czym powstały zu­pełnie nowe, socjalistyczne zasady budżetowe lub też dawnym, tradycyjnym zasadom nadaje się inny sens. Inaczej jest realizo­wana w socjalizmie np. zasada jedności czy zupełności, a całko­wicie pomijana — zasada realności, zamiast której wysuwa się postulat powiązania budżetu z całością planowania społeczno-gos­podarczego.

Kategoria:

Leave a Comment