EKONOMICZNA ROLA GOSPODARKI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:2 grudnia, 2009 Komentarze:0

Ekonomiczna rola gospodarki budżetowej wynika też z fak­tu ścisłego jej powiązania z innymi członami finansów socjalis­tycznych i oddziaływania na ich funkcjonowanie; na- przykład znaczną część środków finansowych, którymi dysponują banki dla potrzeb działalności kredytowej, stanowią czasowo wolne środ­ki gospodarki budżetowej; rozmiary środków finansowych pozo­stających w dyspozycji przedsiębiorstw państwowych zależą w du­żym stopniu od tego, jaką ich część — zgodnie z obowiązującym systemem finansowym — przejmie państwo na rzecz zasobów budżetowych.Polityczne znaczenie gospodarki budżetowej jest dwojakie. Zgromadzenie odpowiednich zasobów środków budżeto­wych jest warunkiem realizacji funkcji i zadań państwa. Ambit­ne i wszechstronne zamierzenia państwa socjalistycznego w dzie­dzinie rozwoju gospodarki, jej unowocześnienia, poprawy warun­ków życia ludności, intensywnego rozwoju oświaty, kultury, ochrony zdrowia wymagają posiadania odpowiednio obfitych środ­ków budżetowych.

Kategoria:

Leave a Comment