PRAWNE ZNACZENIE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:25 listopada, 2009 Komentarze:0

Równocześnie uchwalanie budżetu przez par­lament stwarza okazję do politycznej kontroli zamierzeń pań­stwa, włącza najwyższy organ władzy państwowej do podejmo­wania decyzji w sprawie gospodarki budżetowej. Uprawnienia budżetowe parlamentu są z reguły ustalone w konstytucji i należą do katalogu prawnych zasad ustroju. Prawne znaczenie budżetu wynika przede wszystkim z faktu, że jest on uchwalany w formie ustawy, a więc aktu prawnego najwyższej rangi w hierarchii źródeł prawa. Żaden inny plan finansowy nie ma takiej rangi prawnej. W płaszczyź­nie prawnej budżet ma pozycję nadrzędną w stosunku do innych planów finansowych, w których muszą być uwzględnione ustale­nia ustawy budżetowej, jeżeli wynikają z niej jakieś skutki fi­nansowe dla tych planów (np. rozmiary dotacji z budżetu). W ostatnich latach w literaturze pojawiają się tezy o konieczności nadania niektórym innym planom, zwłaszcza bilansowi finanso­wemu państwa, równie wysokiej rangi prawnej. Pozostają one jednak tylko postulatem niektórych teoretyków.

Kategoria:

Leave a Comment