GOSPODARCZE ZNACZENIE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:22 grudnia, 2009 Komentarze:0

Gospodarcze znaczenie działalności budżetowej polega jednak nie tylko na jej wadze ilościowej. Działalność budżetowa jest realizowana jako pewien system, mechanizm, sposób gromadze­nia i wydatkowania środków państwowych. Jeżeli nawet — jak to miało miejsce w niektórych okresach w krajach socjalistycz­nych (np. w Polsce w latach 1971—1973) — udział budżetu pań­stwa w dochodzie narodowym ulega niewielkiemu zmniejszeniu (głównie dlatego, że finansowanie inwestycji zostało w większym zakresie przekazane bankom), to nadal działalność budżetowa pań­stwa jest podstawowym instrumentem bezzwrotnej redystrybucji dochodu narodowego. Działalność ta pozostaje w dalszym ciąga głównym sposobem pokrywania wydatków związanych z reali­zacją zadań państwa.

Kategoria:

Leave a Comment