ISTOTNE ZNACZENIE DLA PAŃSTWA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:28 grudnia, 2009 Komentarze:0

Podkreśla się m.in., iż okres roczny jest za krótki, zwłaszcza dla planowania i finansowania inwestycji, że w syste­mie budżetowym brak odpowiednika dla wieloletnich i perspek­tywicznych planów gospodarczych, że obok budżetów rocznych należy sporządzać budżety na okresy dłuższe. Trzeba jednak zwró­cić uwagę, iż praktyka zna tylko budżety roczne. Dotychczaso­we próby wydłużenia -okresu budżetowego stale zawodziły (m.in. 5-letnie budżety terenowe w Czechosłowacji, 2-letnie budżety gromad w Polsce itp.). Zagadnienie okresu budżetowego wymaga zatem dalszych studiów teoretycznych. Gospodarka budżetowa państwa i plan tej gospodarki — bud­żet — mają istotne znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju pań­stwa oraz społeczeństwa. Znaczenie to jest widoczne w sferze gos­podarczej, politycznej i prawnej.

Kategoria:

Leave a Comment