OGÓLNE ZASADY

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:4 września, 2009 Komentarze:0

Różni autorzy wymieniają rozriaaite zasady budżetowe. Niektórzy z nich ograniczają się do paru (np. autor z lat trzydziestych, T. Grodyński rozpatruje tyl­ko 4 zasady: przejrzystość, powszechność, jedność i prawdziwość), a inni mówią o kilkunastu zasadach budżetowych (np. Z. Pirożyński wymienia ich dwanaście). Ten brak całkowitej zgodno­ści (pewna zgodność oczywiście istnieje) wynika przede wszystkim z dwóch powodów: 1) ze związku zasad budżetowych z podsta­wami ustroju politycznego i ekonomicznego, 2) z braku precy­zji w określeniu treści pojęcia „zasada budżetowa”.Ogólne zasady budżetowe wiążą się ściśle z organizacją pań­stwa i życia społecznego, wraz z nimi ulegają przeobrażeniom historycznym. Nowoczesny budżet wykształcił sdę w ustroju ka­pitalistycznym, w warunkach parlamentarnej demokracji burżua- zyjnej i dlatego klasyczne zasady budżetowe odpowiadają poję­ciom i zadaniom tego ustroju.

Kategoria:

Leave a Comment