INSTYTUCJA BUDŻETU

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:3 marca, 2010 Komentarze:0

Nazwa „działalność budżetowa” pochodzi od słowa „budżet”. Instytucja budżetu ma długą historię, która splata się z walką polityczną o prawa organów przedstawicielskich, o ograniczenie swobód królewskich w nakładaniu podatków na poddanych. Pier­wszymi opublikowanymi budżetami były: budżet polski uchwa­lony na sejmie koronacyjnym Stanisława Augusta w 1768 r. i bud­żet francuski z 1781 r. Instytucja budżetu rozwijała się następnie w państwach kapitalistycznych, stając się powszechnie aktem par­lamentarnym. Instytucja ta została zachowana również w pań­stwach socjalistycznych, oczywiście w postaci znacznie zmienio­nej, dostosowanej do warunków gospodarki socjalistycznej. Budżet socjalistyczny jest to plan gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych państwa w sposób bezzwrotny i scentralizo­wany, zgodnie z całością planów społeczno-gospodarczych, zatwier­dzany przez najwyższy organ władzy państwowej (parlament) na okres roczny.

Kategoria:

Leave a Comment