ISTOTA FINANSÓW

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:29 stycznia, 2012 Komentarze:0

Istotę flinansów można’ też ująć od strony spełnianych przez nie funkcji. Funkcje traktujemy tu jako najważniejsze zadania, w których wyraża się społeczna istota finansów. Z definicji finansów wynika, że ich podstawową funkcją jest funkcja rozdzielcza (albo redystrybucyjna). Istota finansów polega bowiem — jak to już wykazaliśmy — na dokonywa­niu podziału dochodu narodowego (a niekiedy nawet produktu społecznego) za pomocą podziału środków pieniężnych. Przepro­wadzanie tego podziału, aczkolwiek jest kształtowane odpowied­nio do założeń polityki państwa, a więc przez czynniki subiek­tywne, stanowi obiektywną konieczność, wynikającą z potrzeb gospodarki socjalistycznej.

Kategoria:

Leave a Comment