SFORMUŁOWANA TEZA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:16 stycznia, 2012 Komentarze:0

Sformułowaną tu tezę można bliżej wyjaśnić, rozpatrując kierunki redystrybucji finansowej. Do podstawowych kie­runków tej redystrybucji można zaliczyć: podział między różne regiony, podział między sferę produkcyjną i nieprodukcyjną, po­dział międzybranżowy, podziiał między podmiotami własności oraz podział między spożycie a akumulację (inwestycje i zapasy). W toku działalności finansowej następuje przesunięcie części dochodu narodowego z jednych regionów do innych. Wynika to z obiektywnego faktu nierównomiernego rozmieszczenia przed­siębiorstw produkcyjnych — które tworzą dochód narodowy — i niezależnego od tego „rozrzutu” potrzeb zaspokajanych z tego dochodu. Regiony uprzemysłowione oraz regiony o wybitnie roz­winiętym rolnictwie muszą przekazać część nowo wytworzonych przez siebie wartości regionom słabiej gospodarczo rozwiniętym.

Kategoria:

Leave a Comment