KONTROWERSYJNE ZAGADNIENIE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:1 grudnia, 2010 Komentarze:0

Wreszcie, zagadnieniem kontrowersyjnym jest okres obej­mowany planem. Teoretycznie od dość dawna dowodzi się, że plany finansowe powinny być opracowywane na okresy dłuż­sze niż rok (przynajmniej na okresy pięcioletnie). Istotnie, można znaleźć wiele logicznych argumentów, przemawiających za tym postulatem (głównie sztuczność okresu rocznego nie odpowiada­jąca przebiegowi procesów gospodarczych, w szczególności inwes­tycyjnych). Równocześnie jednak podejmowane w praktyce pró­by wydłużenia okresów planowania nie udają się i po jakimś czasie są odrzucane; mimo to w dyskusjach stale powraca się do tej koncepcji, proponując różne sposoby wprowadzenia jej w ży­cie. Problem ten więc pozostaje nie rozstrzygnięty i jest przed­miotem ożywionych polemik.

Kategoria:

Leave a Comment