POLITYKA FINANSOWA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:26 listopada, 2010 Komentarze:0

Polityka finansowa, jak każda polityka, zawiera w sobie trzy ele­menty: cele, środki i podmiot realizujący ustalone cele. Cele polityki finansowej leżą z reguły poza sferą finansów. Są to te same cele, których realizacja następuje za pomocą różnych in­nych metod działania państwa, a więc rozwój gospodarczy, uprze­mysłowienie, wzrost dobrobytu społeczeństwa, podnoszenie pozio­mu kultury itd. Natomiast tym, co wyróżnia politykę finansową, są środki, którymi się ona posługuje,. Polityka finansowa to działalność ludzka zmierzająca do zgod­nego z założonymi celami ukształtowania finansów państwa, główniie drogą stanowienia prawa i planowania. Jest to wybór środków dostosowanych do wcześniej wybranych celów, któ­re mają być osiągnięte. Jak każdy wybór, tak i wybór określonego  wariantu polityki finansowej nigdy nie jest doskonały, ma on zawsze złe i dobre strony. Warto o tym pamiętać przy ocenie konkretnej polityki finansowej.

Kategoria:

Leave a Comment