OBSERWACJA PRAKTYKI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:10 grudnia, 2010 Komentarze:0

Ta obserwacja praktyki nasuwa przypuszczenie, iż budżet, jako. instrument kierowania finansami państwa, odgrywa jednak pod­stawową rolę. Na tym tle jest formułowany słuszny pogląd, zgod­nie z którym budżet, będąc planem finansowym dochodów i wy­datków państwa jako całości, odgrywa zasadniczą rolę, która nie może być przejęta przez inne urządzenia planistyczne. Powstaje przy tym dodatkowy, nie rozstrzygnięty dotąd problem, jakie właściwie są atrybuty „planu podstawowego”: zakres, usytuowa­nie w systemie planów, czy przydatność praktyczna.

Kategoria:

Leave a Comment