ZASADY BUDŻETOWE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:5 września, 2009 Komentarze:0

Zasady te określają pewne swoiste cechy struk­tury budżetu lub sposobu jego działania, które pozwoliłyby na­leżycie realizować cele gospodarki budżetowej. Nie stanowią one elementów definicji gospodarki budżetowej, lecz jej cechy po­żądane, bez których gospodarka ta wprawdzie może funkcjono­wać, ale nie może prawidłowo realizować stojących przed nią zadań. Formułowanie tego rodzaju zasad przez naukę jest zro­zumiałą i naturalną próbą tworzenia uogólnień, które — zasto­sowane w praktyce — mogłyby przynieść pozytywne rezulta­ty w dziedzinie podnoszenia efektywności gospodarki budże­towej.Zasady budżetowe — będące postulatami nauki — istnieją nie­zależnie od stopnia ich zastosowania w praktyce, a nawet stopnia słuszności. Jest rzeczą całkowicie zrozumiałą, że rodzaje, treść i liczba zasad mogą być różne w ujęciu różnych autorów, w róż­nych epokach i różnych państwach.

Kategoria:

Leave a Comment