GWARANCJA WPŁYWU

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:31 sierpnia, 2009 Komentarze:0

Większość z nich była po raz pierw­szy formułowana w sytuacji, gdy państwo nie prowadziło bez­pośredniej działalności gospodarczej, co jest wyraźnie widoczne w klasycznym rozumieniu zasady jedności czy zasady zupełności budżetu. Większość z tych zasad miała na celu zagwarantowanie wpływu kontroli parlamentu nad gospodarką finansową państwa (np. jawność, przejrzystość, zupełność). W państwie socjalistycznym zwierzchnia rola parlamentu (najwyższego organu władzy pań­stwowej) nie jest kwestionowana, a jawność jest ogólną regułą życia państwowego. Punkt ciężkości…

DRUGA PRZYCZYNA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:21 sierpnia, 2009 Komentarze:0

Drugą przyczyną różnego ujmowania katalogu zasad budże­towych jest płynność samego pojęcia. Chodzi tu zarówno o roz­graniczenie zasad (cech pożądanych) od elementów definicji (cech niezbędnych), jak też o dwie inne, dość płynne granice: po pierw­sze, granicę między zasadami budżetowymi a ogólaymi zasada­mi ustrojowymi (np. legalność, centralizm demokratyczny, kla­sowy charakter) i po drugie, granicę między zasadami budżeto­wymi a ogólnymi postulatami czy zasadami każdego racjonalne­go działania człowieka (np. jasność, prawdziwość, niesprzeczność). Zarówno…

ZASADA JEDNOŚCI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:9 sierpnia, 2009 Komentarze:0

W tym miejscu omówimy te spośród ogólnych zasad budżeto­wych, które — ze względu na ich istotne znaczenie — są najczę­ściej formułowane i mają największe znaczenie dla teorii bud­żetu. Są to zasady: jedności, zupełności, równowagi i szczegóło­wości. Zasada jedności budżetu może być rozumiana w zna­czeniu formalnym i merytorycznym. W ujęciu formalnym jest to postulat sporządzania budżetu państwa w postaci jednego dokumentu, obejmującego całość dochodów i wydatków, obrazują­cego całość gospodarki budżetowej państwa.…