RODZAJE DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:20 września, 2011 Komentarze:0

Wyodrębnienie tych czterech rodzajów działalności finansowej zostało dokonane na podstawie kryterium podmiotowego, tj. w za­leżności od podmiotów wykonujących tę działalność, którymi są:państwo (jako całość, jako władza suwerenna), instytucje ubez­pieczeń, banki i przedsiębiorstwa państwowe. Równocześnie jed­nak w podziale tym są uwzględnione inne kryteria, związane z charakterem dochodów i wydatków oraz sposobem wiązania dochodów z wydatkami. Do głównych tego rodzaju kryteriów, według których kształtuje się wewnętrzny podział finansów w soc­jalizmie, należą:bezzwrotny lub zwrotny charakter operacji finansowych;scentralizowany lub zdecentralizowany sposób gromadzenia i wydatkowania zasobów pieniężnych.Kryterium wymienione w pkt. 1 pozwala na wydzielenie dzia­łalności finansowej państwa (jako całości) i ubezpieczeń państwo­wych z jednej, a banków — z drugiej strony; natomiast kry­terium podane w pkt. 2 pozwala na wydzielenie działalności fi­nansowej przedsiębiorstw państwowych jako działalności zdecen­tralizowanej.

Kategoria:

Leave a Comment