W KWESTII ZMIENNOŚCI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:19 kwietnia, 2011 Komentarze:0

Fluktuacje prawa finansowego są przeto pochodnymi prze­obrażeń w zasadach gospodarowania i w tym sensie są obiektyw­nie uzasadnione i nieuniknione. Z pewnością jednak występują również zmiany przepisów finansowych, które nie mają takiego uzasadnienia. W związku z tym należałoby rozważyć, na ile do­konywane zmiany prawa finansowego są uzasadnione zmianami w zarządzaniu i kierowaniu gospodarką. Dokonywanie bowiem zmian prawnych bez wyraźnej potrzeby jest szkodliwe, gdyż pod­waża prestiż prawa, a równocześnie utrudnia realizację polityki finansowej państwa. W kwestii zmienności prawa finansowego trzeba zwrócić uwa­gę na pewną charakterystyczną prawidłowość teoretyczną. Istnie­je mianowicie ścisły związek między stopniem szczegółowości re­gulacji prawnych a trwałością przepisów i częstotliwością doko­nywania zmian. Im bardziej ogólna jest treść norm prawnych, tym są one bardziej trwałe.

Kategoria:

Leave a Comment