POZA SFERĄ FINANSÓW

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:25 września, 2010 Komentarze:0

W związku z tym mówi się niekiedy o makro- i mi- kropolityce finansowej. W odróżnieniu jednak od innych działów polityki państwa (np. polityki socjalnej, kulturalnej, mieszkanio­wej itp.) w polityce finansowej zakres decyzji centralnych jest zawsze stosunkowo duży. Wynika to z istoty finansów jako na­rzędzia redystrybucji dochodu narodowego, redystrybucji, która z założenia wymaga gromadzenia i wykorzystywania środków pie­niężnych na wyższych szczeblach.Jak już stwierdziliśmy poprzednio, cele polityki finansowej leżą poza sferą finansów i dotyczą spraw społecznych, gospodar­czych, obronnych itd. Jednakże ze względu na hierarchiczną bu­dowę celów problem nieco się komplikuje. Na przykład instru­mentem zapewnienia równomiernego wzrostu gospodarczego mo­że być równowaga finansowa. Jest ona środkiem służącym osiąg­nięciu nadrzędnego celu gospodarczego.

Kategoria:

Leave a Comment