PRZYJAZNE STOSUNKI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:26 stycznia, 2015 Komentarze:0

Stosunki wzajemnej przyjaźni i pomocy ludzi pracy —to najogólniejsza cecha struktury społeczeństwa socjalistycznego, a w jego ramach również dziedziny stosunków zarządzania. Lecz stosunki te przewijają się w różny, specyficzny sposób w kon­kretnych systemach. Inaczej przejawiają się w całym społeczeń­stwie, a inaczej — na przykład — w przedsiębiorstwie. W przed­siębiorstwie ogólny stosunek wzajemnej przyjaźni i pomocy re­alizuje się w stosunkach między konkretnymi ludźmi rozwiązu­jącymi konkretne zadania. Przy czym cechy konkretnej struk­tury mogą odpowiadać cechom struktury ogólnej, albo też nie.

Kategoria:

Leave a Comment