W FABRYCE OBUWIA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:4 października, 2011 Komentarze:0

Na przykład w fabryce obuwia, która miała w ciągu roku wpłacić 100 tys. zł z tytułu podatku obrotowego, a wpłaciła w ciągu półrocza tylko 18 tys. zł, z pewnością wystąpiły jakieś zahamowania. Informacja o wpłatach podatko­wych daje tu sygnał szybki, chociaż nie wyjaśniający istoty wa­dliwości, która zostanie ustalona dopiero w toku kontroli na miej­scu. Podobnie stopień realizacji wydatków może być sygnałem nieprawidłowej realizacji zadań. Zbyt małe w stosunku do pla­nu wydatki mogą być dowodem zarówno prawidłowych oszczęd­ności, jak nierealizowania zadań pod względem rzeczowym. Wy­datki przewyższające plan są najczęściej dowodem wzrostu kosz­tów lub nierealnie niskiego planowania.Dla zobrazowania ogólnych rozmiarów redystrybucyjnej roli finansów, w tablicy 1 podano rozmiary dochodów systemu finan­sowego gospodarki uspołecznionej oraz wielkość produktu global­nego i dochodu narodowego w PRL w latach 1970—1975.

Kategoria:

Leave a Comment