SKODYFIKOWANIE PRAWA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:22 października, 2009 Komentarze:0

Przed 1939 r. nie było w Polsce skodyfikowanego prawa bud­żetowego (z wyjątkiem prawa budżetowego związków samorządu terytorialnego). W okresie 1944—1950 regulacje prawne gospo­darki budżetowej miały charakter fragmentaryczny. Coroczne ustawy skarbowe regulowały sprawy gospodarki budżetowej na dany rok. W ustawie konstytucyjnej (tzw. małej konstytucji) z dnia 19 lutego 1947 r. uregulowano niektóre kwestie uchwa­lania budżetu (obowiązek uchwalenia na jesiennej sesji Sejmu, 3-miesięczny termin dla uchwalenia od dnia przedłożenia projek­tu przez rząd). W gospodarce budżetowej związków samorządu terytorialnego obowiązywały w tym okresie przepisy przedwojen­ne (przede wszystkim rozporządzenie Ministra Spraw Wewnę­trznych z dnia 6 grudnia 1932 r. o sprządzaniu i ustalaniu bud­żetów związków komunalnych).

Kategoria:

Leave a Comment