ZASADNICZA REFORMA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:13 października, 2009 Komentarze:0

Zasadnicza reforma budżetu i prawa budżetowego została do­konana z dniem 1 stycznia 1951 r. na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie wstępnych wy­tycznych do zasad budżetu państwa na 1951 r. W ramach refor­my nastąpiła zmiana struktury budżetu (wprowadzono budżet państwa i budżety terenowe, budżety zbiorcze i jednostkowe), rozszerzenie jego zakresu (do budżetu państwa włączono m.in budżety b. związków samorządu terytorialnego i ubezpieczeń spo­łecznych), a także wprowadzono nową klasyfikację oraz nowe za­sady planowania i wykonywania budżetu.Utrwalenie podstawowych zasad reformy nastąpiło w konsty­tucji z dnia 22 lipca 1952 r., a dalsze ich rozwinięcie — w de­krecie z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu państwa.

Kategoria:

Leave a Comment