SKUTECZNA POLITYKA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:7 lipca, 2010 Komentarze:0

Skuteczna polityka finansowa musi być polityką konse­kwentną. Oznacza to — po pierwsze — iż powinien być utrzy­many określony kierunek tej polityki w dłuższym okresie, gdyż stałe meandry jej założeń przekreślają w dużym stopniu jakie­kolwiek praktyczne oddziaływanie społeczne; po drugie, musi ona być jednolita wewnętrznie, pozbawiona sprzecznych, wza­jemnie znoszących się bodźców.Całość polityki finansowej powinna być podporządkowana jednej określonej idei, a cele niższego rzędu nie mogą być sprzecz­ne z celami wyższego rzędu. Zasadą każdej polityki finansowej powinno być uwzględnianie wszelkich jej skutków. Skutki te są bardzo różnorodne: obok po­zytywnych, mogą wystąpić negatywne, obok zamierzonych — nie zamierzone, obok ekonomicznych — pozaekonomiczne, czy wresz­cie obok wymiernych — niewymierne.

Kategoria:

Leave a Comment