SPORZĄDZANIE PLANÓW FINANSOWYCH

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:11 sierpnia, 2010 Komentarze:0

Byłoby rzeczą rażąco błędną prze­ciwstawianie wymagań polityki finansowej wymaganiom prawa finansowego. Prawo stanowione przez państwo jest wyrazem woli politycznej państwa. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka wa­runków, którym powinno odpowiadać prawo finansowe jako in­strument polityki finansowej. Powinno ono mianowicie być sfor­mułowane jasno, konsekwentnie, bez wewnętrznych sprzeczności, względnie ustabilizowane (stałe reformy utrudniają osiągnięcie znajomości prawa przez wykonawców) oraz uporządkowane pod względem formalnym.Sporządzając plany finansowe, ustala się wielkości licz­bowe dochodów i wydatków w danej dziedzinie finansów na dany okres. Za pomocą planów finansowych, jako środków działania, państwo zmierza do zrealizowania celów polityki finansowej. Sys­tem planowania finansowego w państwie socjalistycznym jest dość rozbudowany.

Kategoria:

Leave a Comment