TYP USTROJU

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:17 października, 2010 Komentarze:0

Nie tylko typ ustroju, ale również faza jego rozwoju narzuca określony kierunek polityki finansowej. W kolejnych fazach rozwoju gospodarki socjalistycznej różnie kształtowały się podstawowe zadania państwa. Przykładowo w Polsce do takich zadań należały: najpierw odbudowa kraju, a potem stworzenie podstaw uprzemysłowienia, usuwanie dysproporcji i osiągnięcie harmonijnego rozwoju, a następnie — wzrost poziomu i jakości życia obywateli. Ograniczenia polityki finansowej wynikają ponadto z warun­ków geograficznych w szerokim rozumieniu tego sło­wa, obejmujących główne rodzaje zatrudnienia ludności, atrak­cyjność turystyczną, a także zwyczaje i tradycje narodowe. Trud­no oczywiście, aby kraj śródlądowy czerpał dochody z gospodarki morskiej, a kraj pustynny — z rolnictwa. W krańcowych wypad­kach źródłem dochodów państwa może być tylko jeden rodzaj działalności (np. sprzedaż wydobywanego surowca).

Kategoria:

Leave a Comment