W WOLNEJ KONKURENCJI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:24 grudnia, 2014 Komentarze:0

Ponieważ w tym społeczeństwie wolnej konkurencji człowiek występuje wyzwolony od naturalnych, przyrodniczych więzi, które przygniatały go w poprzednich epo­kach historycznych i powodowały jego przynależność do ogra­niczonego, ludzkiego konglomeratu (rodu, plemienia itd.), jawił się on Rousseau i innym, mówiąc słowami K. Marksa — „pro­rokom XVIII wieku” jako coś absolutnego, samoistnego, nie­zwykłego, danego przez samą naturę. „Prorocy” ci nie rozumieli, że współczesnego burżuazji czło­wieka nie stworzyła sama natura, lecz *że jest on wytworem historii. Z jednej strony jest on produktem rozkładu feudalnego systemu społecznego, z drugiej — rezultatem rozwoju kapita­lizmu.

Kategoria:

Leave a Comment