ZMIANA EPOK

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:6 grudnia, 2014 Komentarze:0

Człowiek jawi się im nie jako rezultat, lecz jako wyj­ściowy punkt historii. Nakreślony przez ideologów burżuazji portret człowieka wyrażał ideały ich klasy, abstrahując od rze­czywistych przyczyn, które kształtowały człowieka epoki kapita­lizmu.Mimo że od tego czasu upłynęła cała epoka, gdy z jednej strony kapitalizm wszedł w stadium imperializmu, z drugiej zaś powstał światowy system socjalizmu i właściwy dlań typ no­wego człowieka, niewiele zmieniło się .w poglądach burżuazyj- nych socjologów na rolę i miejsce jednostki w. systemie społecz­nym. Indywidualizm, absolutyzowanie człowieka, odrywanie go od społeczeństwa są nadal charakterystyczne dla rozwiązywania problemu wzajemnego stosunku jednostki i społeczeństwa przez ideologów współczesnej burżuazji.

Kategoria:

Leave a Comment