WYRAZ TENDENCJI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:30 września, 2009 Komentarze:0

de­krecie z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu państwa . Dekret ten był wyrazem tendencji do centra­lizacji decyzji budżetowych oraz rozszerzenia kompetencji bud­żetowych rządu, a zwężenia — kompetencji Sejmu. Tendencje te oceniono krytycznie po 1956 r. Nowe założenia polityczne i gos­podarcze, wyrażające się w dążeniu do decentralizacji zarzą­dzania i demokratyzacji życia społecznego, znalazły wyraz w usta­wie o prawie budżetowym z dnia 1 lipca 1958 r. Została ona za­stąpiona ustawą o prawie budżetowym z 25 listopada 1970 r. obowiązującą do dziś. Zmiany wprowadzone przez ustawę z 1970 r. dotyczyły przede wszystkim stworzenia warunków do umocnie­nia faktycznej roli budżetowej Sejmu, stabilizowania warunków gospodarki budżetowej rad narodowych i zwiększenia elastycz­ności budżetu w dostosowaniu do nowych zasad zarządzania.

Kategoria:

Leave a Comment