ZA POMOCĄ FINANSÓW

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:9 listopada, 2011 Komentarze:0

W konsekwencji należy dokonać przesunięć części dochodów przedsiębiorstw (branż) wysoko ren­townych i dofinansować przedsiębiorstwa deficytowe lub nisko rentowne, co jest realizowane w ramach finansowej redystrybucji m iędzybranżowe . Za pomocą finansów są też przesuwane środki pieniężne mię­dzy różnymi podmiotami własności. Dzieje się tak np. w toku przejmowania podatków od ludności, spółdzielczości lub od jed­nostek gospodarki nieuspołecznionej, w wyniku czego własność innych podmiotów przekształca się we własność państwową. Od­wrotny kierunek przemieszczenia środków pieniężnych wystę­puje wówczas, gdy ze środków państwowych wypłaca się płace, emerytury czy stypendia lub gdy przekazuje się dotacje organi­zacjom społecznym.

Kategoria:

Leave a Comment