ZAKRES PRAWA FINANSOWEGO

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:24 marca, 2011 Komentarze:0

Zakres prawa finansowego jest przedmiotem dyskusji również z innego punktu widzenia. Chodzi mianowicie o rozstrzygnięcie problemu, czy prawo finansowe obejmuje tylko te normy, które nie należą do innych dziedzin prawa, czy również normy do tych dziedzin należące, jeżeli dotyczą zagadnień finansowych; np. czy postanowienie konstytucji głoszące, iż Sejm uchwala corocznie budżet państwa, jest normą prawa konstytucyjnego, czy prawa finansowego, czy też obu tych gałęzi. Należy przyjąć, iż prawo finansowe obejmuje wszystkie normy regulujące działalność fi­nansową, chociażby należały równocześnie do innych działów pra­wa. Trzeba bowiem jednoznacznie ustalić kryterium określania przynależności do danej gałęzi prawa, aby nie dopuścić do de­finiowania przez negację („to, co nie należy do innych dziedzin”), — co byłoby sprzeczne z zasadami metodologii naukowej — ani do dowolnego wyboru norm zaliczanych arbitralnie do prawa fi­nansowego.

Kategoria:

Leave a Comment