ZWIĄZKI Z EKONOMIĄ

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:15 kwietnia, 2010 Komentarze:0

Mówiąc np. o re­dystrybucyjne] funkcji finansów, wystarczy odwołać się do usta­leń ekonomii na temat podziału dochodu narodowego. Niekiedy jednak brak ostatecznych, dostatecznie pewnych twierdzeń w in­nych naukach uniemożliwia teoretyczne opracowanie zagadnienia finansowego; np. liczne sporne problemy teorii pieniądza w socja­lizmie są podstawową przeszkodą w rozwiązaniu niektórych za­sadniczych zagadnień teorii finansów.O    ile jednak związki teorii finansów z teorią ekonomii są na ogół zauważane i doceniane, o tyle wykorzystanie dorobku innych nauk przez naukę finansów jest, niestety, więcej niż skromne. Tymczasem dorobek prakseologii czy cybernetyki niemal zupeł­nie bezpośrednio mógłby być włączony do teorii finansów (np. sze­reg twierdzeń teorii niezawodności może być bezpośrednio zasto­sowane w finansach).

Kategoria:

Leave a Comment